Zpět na:   POZNÁVACÍ LETECKY   POZNÁVACÍ VLAKEM   POZNÁVACÍ BUSEM   JEDNODENNÍ    /šedé nemají platný termín/       Kontakt  

další poznávací:  BERLÍN vlakem    Víkend v NP Berchtesgaden   PERLY PORTUGALSKA  MNICHOV A REGENSBURG vlakem  Tatranská Lomnice vlakem   Adventní Vídeň vlakem

MNICHOV vlakem  Vídeň vlakem    Výstava orchidejí Berlin a zámecký park Pillnitz    Bavorské velikonoční tradice

Víkend ve Vídni   Vídeň a Schönbrunn   Víkendová Wroclaw   Lázně Bükfürdö   

Poklady a skvosty PELOPONÉSU   Ženeva a Savojské Alpy    Okruh Švýcarskem    To NEJ z Rakouska    Tatranské panorama vlakem    KRÉTA_historická   ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY   OKRUH LYKIÍ   PERLY ISTANBULU A KAPPADOKIE  PORTUGALSKO A PAMÁTKY UNESCO II   GDAŇSK MALBORK SOPOTY vlakem   Budapešť + Györ_B   Slovinsko a Mořský park_M

 

- - -

ŘECKO - člen EU, člen EMU (měna EURO)

DNEŠNÍ KURZY MĚN

 

ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY

autobus - trajekt - autobus

12 dní, 11 nocí

 REDO logo

 

termíny a ceny >>>>

 

Informace: Aktuální informace o podmínkách příjezdu do ŘECKA (viza, covid-19, a další)

najdete na stránkách MZV ČR zde: ŘECKO

Akropol Athény

 

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie

Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

 

ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY - program zájezdu:

 

1. den zájezdu:
Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranice ČR).

2. den zájezdu:
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových nebo 2lůžkových kajutách.
3. den zájezdu:
Pobyt u moře.
4. den zájezdu:
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.
6. den zájezdu:
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu:
Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den zájezdu:
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.
10. den zájezdu:
Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie. 

11. den zájezdu:
Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových nebo 2lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.

12. den zájezdu:
Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 05:00 hod).

 

Program zájezdu může být přizpůsoben časovému limitu na trase, počasí, nepředvídatelným okolnostem na cestě i po dobu konání zájezdu. 
Změna programu vyhrazena.

OLYMPIA

Meteora

HYDRA

DELFY

Athény

 
2 0 2 3
Termín Cena dospělí AKCE

Poznámka

       
29.08.-09.09.2023 18 990 Kč 17 490 Kč  
 
 
 Základní cena zájezdu: 18 990 Kč (v předprodeji 17 490 Kč)

Cena zahrnuje:  

dopravu luxusním klimatizovaným autokarem, 
trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace 4*, 6x hotel v Tolu 3*), 
7x snídani, 6x večeři, 
průvodce

Cena nezahrnuje:  

vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 4550 Kč (povinné při nedoobsazení), 
4lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., 
2lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 2400 Kč/os.,
komplex. pojištění vč. storna zájezdu (ptejte se v kanceláři)

Poznávací zájezd do Řecka s pobytem u moře provází Mgr. Dana Kelblová

>>>>ZPĚT nahoru

Rethymnon

Informace: Aktuální informace o podmínkách příjezdu do ŘECKA (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: ŘECKO

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok travel, s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

Meteora Delfy Tolo Athény Korint Mykény Epidauros Náfplio Olympie